6. 2015-Nov-24 Dakhinpath Sattra, Kamalabari Sattra 26.jpg